Klauzula Informacyjna

 1. AS PPUH Andrzej Smakulski wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jak również ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.
   

  KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

  AS PPUH Andrzej Smakulski zwany dalej AS PPUH. Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Smakulski
   

  JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM?

  Mogą Państwo skontaktować się z administratorem

  za pomocą e-maila:as@as-krzyzyki.pl,
  za pomocą telefonu: 22 723 46 74,
  drogą pocztową:
        ul. Orzeszkowej 4
        05-816 Reguły

  W AS PPUH. nie powołano Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   

  KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA AS PPUH?

  AS PPUH zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

  • nawiązanymi relacjami handlowymi.

  • obsługą klienta.

  • świadczeniem usług,

  • ochrony mienia,

  • zapewnienia bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego,
    

  JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA AS PPUH?

  AS PPUH zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

  W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych AS PPUH. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

  • dane zbierane i przetwarzane do dochodzenia praw i roszczeń oraz wypełnienia prawnie ciążących na ADO obowiązków;

  • dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych,
    

  W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ AS PPUH PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

  Realizacja zawartej z AS PPUH umowy

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  Okres obowiązywania umowy

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

  Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

   

  JEŚLI KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AS PPUH.

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

  realizacja umowy zawartej z AS PPUH

  art. 6 ust. 1 lit b

  Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

  Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania odwołania terminu dostawy, poinformowania o możliwości odbioru towarów, zapoznaniu się z wykonanymi pracami, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO,

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

  Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Okres przechowywania dokumentacji j wynikający z przepisów prawa

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

  Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

   

  JEŚLI SĄ PAŃSTWO KONTRAHENTAMI AS PPUH:

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

  Realizacja zawartej z AS PPUH umowy

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  okres obowiązywania umowy

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

  Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

   

  JEŚLI DZIAŁAJĄ PAŃSTWO W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA KONTRAHENTA AS PPUH , W TYM JAKO OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU, OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ W IMIENIU KONTRAHENTA:

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

  Realizacja umowy zawartej z AS PPUH z podmiotem w którego imieniu Państwo występują, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta AS PPUH.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

  Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

   

  JEŚLI KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ AS PPUH:

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

  Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż rok od daty złożenia zapytania lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  przez okres przedawnienia roszczeń, określony w przepisach prawa

   

  JEŚLI SĄ PAŃSTWO POTENCJALNYMI KONTRAHENTAMI AS PPUH.:

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .

  Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub nie umowy , nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Państwa działania

   

  SKĄD AS PPUH POZYSKUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

  Kontrahenci - nawiązywanie relacji biznesowych

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, lub od podmiotu, w którego imieniu Państwo występujecie, bądź który ma prawo dysponowania Państwa uprawnieniami/doświadczeniem jako zasobem własnym lub na podmiotu trzeciego na podstawie odpowiednich zgód i obowiązujących przepisów prawa

  Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

  Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

  Potencjalni kontrahenci

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

  Użytkownicy formularzy kontaktowych

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

   

  KOMU AS PPUH MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

  Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

  1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

  2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

   1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

   2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez AS PPUH . działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

   3. zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług;

   4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,

  z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

  Czy podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest konieczne?

  Kontrahenci - nawiązywanie relacji biznesowych

  Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

  Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

  Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

  Potencjalni kontrahenci

  Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

  Użytkownicy formularzy kontaktowych

  Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

   

  Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein)?

  ADO nie będzie przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
   

  Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez AS PPUH.?

  W związku z przetwarzaniem przez AS PPUH Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

  • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO

  • prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 21 RODO

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, AS PPUH umożliwia kontakt:

  za pomocą e-maila: as@as-krzyzyki.pl

  drogą pocztową: Regułach 05-816, ul. Orzeszkowej 4.

  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych AS PPUH naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   

  Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Mogą Państwo wycofać zgodę:

  za pomocą e-maila: as@as-krzyzyki.pl

  w siedzibie Regułach 05-816, ul. Orzeszkowej 4..

  przy użyciu formularza kontaktowego na stronie ADO,

  drogą pocztową.
   

  Czy wobec Państwa będą podejmowane zautomatyzowane decyzje , bez udziału człowieka?

  Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
   

  Prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Dodatkowo AS PPUH informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

  • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
   

  Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych

  AS PPUH. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w AS PPUH zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.
   

  Monitoring wzyjny

  Administratorem systemu monitoringu jest administrator danych osobowych, dane kontaktowe znajdują się na początku klauzuli. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie